Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2012.02.14 09:33
Okmányirodai tájékoztató változásokról
Nyomtatható verzió Szerző:

Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke; Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa igénylési/kiadási rendje; Oktatási igazolványok; A közlekedési igazgatási eljárásokban 2012. 01. 01-től bekövetkezett változásokról.Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke 2012. 01. 01-től a következő képen módosult

1. A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint (nem változott). A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.

2. A 2012. január 1-jén hatályba lépő, a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete az alábbi pótdíjakat határozza meg:

a) Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban (7 napon belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 19 000 forint.

b) Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban (3 napon belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 29 000 forint.

c) Magánútlevél és második magánútlevél valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban (24 órán belül) történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 39 000 forint.

Fentiek értelmében tehát az eljárások során illetéket (7500,-/14000,- Ft) + pótdíjat kell a kérelmezőnek megfizetnie. A pótdíj mértéke attól függően változik, hogy soron kívüli, sürgősségi vagy azonnali eljárást kezdeményezett a kérelmező. (példa: 5 évre sürgősséggel kért magánútlevél illetéke 7.500,- forint, pótdíja 29.000,- forint, összesen 36.500,- Ft.)

Fontos:
- a soron kívüli és a sürgősségi eljárás bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, de a sürgősségi eljárásban az elkészült okmányt csak a központi okmányirodában lehet átvenni,
- az azonnali eljárást csak a központi okmányirodában lehet kezdeményezni, és az elkészült okmányt is csak a központi okmányirodában lehet átvenni.

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a Mozgáskorlátozottak Parkolási Igazolványa igénylési/kiadási rendje az alábbiak szerint változott

A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványnak kiadásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.) 2011. 12. 30-tól hatályos módosításának 2. § kimondja: igazolványra az a személy jogosult,

b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül

és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.

Fentiekből következik, hogy a jogosultságot már nem az igénylő háziorvosa állapítja meg.
2012. január 01-től az igénylőnek a következő eljárást kell követnie:

- fel kell keresnie háziorvosát, aki – amennyiben úgy látja, hogy a beteg fogyatékossága ezt indokolja – a leletek alapján készít egy szakvéleményt/beutalót, melyet átad a betegnek;
- a beutalóban az orvos nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e; nyilatkozik arról, hogy a kérelmező szakértői bizottság általi vizsgálata szükséges-e;

- a beteg a kitölti a „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására” című nyomtatványt (a Magyar Államkincstár www.mak.hu web-oldaláról letölthető, vagy okmányirodánkban beszerezhető);

- a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: MÁK) kell benyújtani személyesen, vagy postai úton;

- a postai úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell az orvosi beutalót, a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt, a személyi igazolvány és a lakcím igazolvány mindkét oldaláról készült fénymásolatot, valamint ha az igénylő gondnokolt, a gondnok kirendelő határozatot;

- személyesen történő benyújtásnál a fentieket – az személyi okmányok másolata kivételével – az igénylőnek magával kell vinnie;

- a benyújtott kérelem és a becsatolt dokumentumok alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakértői bizottsága dönt arról, hogy személyes megjelenésre/vizsgálatra berendeli-e a kérelmezőt, vagy a dokumentumok alapján el tudja-e bírálni a kérelmet;

- a MÁK a kérelem elbírálása után határozatot hoz, melynek közlésével egyidejűleg a szakértői bizottság állásfoglalását is közli a kérelmezővel;

- amennyiben a kérelemnek helyt adtak, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal kapcsolatos eljáráshoz a fenti határozatot, vagy állásfoglalást csatolni kell.

A parkolási igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárást első fokon továbbra is az okmányirodák folytatják le.

A Korm. Rend. 13.§ (2) bekezdés b) pontja úgy módosította a 102/2011. (VI.29.) sz. Kormány rendeletet, hogy a 2011. 07. 02. előtt kiállított I. fokú orvosi szakvéleményeket az okmányirodák 2012. 06. 30-ig elfogadhatják.

Az oktatási igazolványok igénylési folyamatában szereplő okmányirodai fényképezésről

A diákigazolvány igényléséhez szükséges igazolványképek elkészítésének szolgáltatása az okmányirodákban 2012.02.06-a után elérhető.

A fenti szolgáltatás elindulásáról a tanintézetek tájékoztatják a diákokat illetve a www.diakigazolvany.hu honlapon kaphatnak információkat.

A közlekedési igazgatási eljárásokban 2012. 01. 01-től bekövetkezett változásokról

1. 2012. január 01-én hatályba lépett a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) számú Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.), amely a hatályát vesztő 35/2000. (XI. 30.) sz. BM Rendeletet váltotta fel.

(Ez azt jelenti, hogy a közlekedési eljárásokat magasabb rendű jogszabály szabályozza, magába foglalva az elmúlt időszakban meghozott módosításokat is.)

1.1 A jármű tulajdonjogának megváltozásáról szóló teljes bizonyító erejű okirat (közkeletű nevén: Adásvételi szerződés) kötelező tartalmi elemei bővültek:
a 2012. 01. 01. után kelt dokumentumon fel kell tüntetni a jármű kilométerórájának állását, és annak rögzítésének idejét. Ennek hiányában az okmányiroda az eljárását nem tudja lefolytatni, az eljárást kezdeményezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a hiánypótlásra megszabott idő eredménytelenül telik el, az okmányiroda a kérelmet elutasítja.

1.2 A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (átírás) szükséges okmányok köre kibővült:
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetén a kérelemhez be kell csatolni - a Kknyt-ben meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását (Korm. Rend. 17. sz. Melléklet III. 2. B. e). 1.3 Az ellenőrző hatósági személy a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen elveszi, ha a járművet a forgalomból hivatalból ideiglenesen kivonták, de a jármű hatósági engedélye és jelzése nem került leadásra. (97.§ (1) f))

2. 2012. 01. 01-től módosult a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.)

2.1. Tulajdonváltozás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig - a régi tulajdonos általi bejelentés alapján a járműnyilvántartás tartalmazza a tulajdonszerző azonosító adatait (természetes személy esetén név, lakcím, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, székhely (telephely) címe, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási szám). 9.§ 1(a).

2.2. A jármű kilométer-számláló műszere által jelzett értéket és a km-óra állás rögzítésének időpontját (9.§ (2) f)).

2.3. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára tényleges tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. (9.§.(5)).

3. 2012. 01. 01-től módosult az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

3.1 Megváltozott a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke, melyet a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint (Itv. 24.§):

3.2 Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9.000,- forint, minden más esetben 22.000,- forint illetéket kell fizetni.

3.3 A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a jármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

3.4 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a 3.1; 3.2 és 3.3 pontokban meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

4. Az illetékkötelezettség keletkezése nem változott:
Itv. 3. §: (1) Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik.
(2) Az ajándékozási illetékkötelezettség
b) ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján; ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító esemény [2. § (3) bekezdés] bekövetkezett,
c) ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor
keletkezik.
(3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség
a) a szerződés megkötése napján,
b) árverési vétel esetében az árverés napján,
c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése napján,
d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor
keletkezik.Látogatottság: 3130
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio