Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Álláspályázatok

Keresés:   
Hír
2019.12.06 13:22
Álláspályázat - Göd Városi Könyvtár intézményvezető
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Göd Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásáraA közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre: 2020.02.01-től 2025.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 72.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Göd Városi Könyvtár alapító okiratában meghatározott szakmai feladatok, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. A közalkalmazottak és a munkavállalók felett a munkáltató jogok gyakorlása. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
• nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés, és
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot
• magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• a Kjt. 20. § (2) bekezdés c)-c) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelés.
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát (az eredeti bemutatása mellett),
- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Képviselő-testület döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
4. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
6. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a véleményező bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A beosztás letölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020.02.01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020.01.10.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: dr. Nagy Atilla aljegyző - 2131 Göd, Pesti út 81., tel.: 27/530-045.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.). A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani.  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/589-1/2019, valamint a beosztás megnevezését: „Göd Városi Könyvtár intézményvezető”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.01.31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Göd Város Önkormányzata honlapja – 2019. november 28.
- Gödi Körkép – 2019. decemberi számaLátogatottság: 464
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio