Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Álláspályázatok

Keresés:   
Hír
2020.06.03 00:08
Álláspályzat - Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
főállású, teljes munkaidős.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 01. napjától 2025. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Béke u. 3. és 2131 Göd, Rákóczi F. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

Jogállás, illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 orvosi alkalmassági vizsgálat,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 óvodapedagógus végzettség,
 az Nkt. 66.§ (4) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógus szakképzettség pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előny jelent:
 vezetői gyakorlat óvodában,
 különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai ellátásában szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetencia:
 jó problémamegoldó képesség;
 konfliktushelyzet kezelése;
 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
 precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),
 iskolai végzettséget és szakképzettséget – amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát – igazoló okiratok másolatai,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás),
 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a fenntartó, Göd Város Önkormányzata részére, a hr@god.hu e-mail címen dr. Nagy Atilla aljegyző nevére, vagy postai úton a tárgyban, illetve a borítékon feltüntetve “09/328-1/2020, óvodavezetői pályázat”
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Göd Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottságának írásba foglalt véleményét mérlegelve Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beadási határidőt követő első ülésen dönt a magasabb vezető személyéről. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu - 2020. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Atilla aljegyző nyújt, a 27/530-045 -os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Oktatási és Kulturális Közlöny
 Gödi Körkép következő száma
 Göd Város Önkormányzatának hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat internetes honlapjánLátogatottság: 207
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio