Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Információk

Szervezeti egységek feladatai

A hivatal a feladatait az alábbi belső tagozódásban látja el.

Osztályok

Pénzügyi Osztály

A Pénzügyi Osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Irodavezető
pénzügyi ügyintéző I-III.
pénzügyi ügyintéző /pénztáros/ I-II.
A Pénzügyi Osztály feladatai:
- döntésre előkészíti az önkormányzat éves költségvetését, annak önkormányzati rendeletét az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének bevonásával,
- vezeti a költségvetés módosítását és figyelemmel kíséri annak végrehajtását,
- elkészíti a költségvetési beszámolókat, az adott költségvetési év teljesítésének zárszámadási rendeletét,
- részt vesz az egyéb pénzügyi gazdálkodási tervek kialakításában, elkészítésében,
- végzi az önkormányzatokra háruló, jogszabályokban meghatározott egyéb pénzügyi feladatokat,
- elkészíti a költségvetést illető pénzügyi-gazdasági jellegű előterjesztéseket. Részt vesz azok végrehajtásában,
- ellátja az éves költségvetési törvény által az önkormányzatra háruló feladatok teljes körű szervezését, koordinálását,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek előírását, gondoskodik a számlázásról és a behajtásról,
- figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalásokat, gondoskodik a kiegyenlítések végrehajtásáról,
- analitikusan és szintetikusan könyveli a bevételeket és kiadásokat,
- működteti a házipénztárt,
- vezeti az ÁFÁ-val kapcsolatos nyilvántartásokat, adatokat szolgáltat az APEH felé,
- ellátja az elkülönített számlák vezetését (bank, letéti, közmű, hitel, lakásépítési alap),
- ellátja az intézmények finanszírozását,
- ellátja a bérgazdálkodási feladatokat, intézményi bérek számfejtését, szociális juttatások analitikus nyilvántartását, kifizetését,
- vezeti a Polgármesteri Hivatal könyv szerinti vagyon nyilvántartását,
- ellátja a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást a MÁK felé (költségvetés, beszámolók, mérlegjelentések, bérjellegű kifizetések, állami támogatások igénylése, céltámogatások, központi költségvetéstől pályázatra kapott pénzeszközökkel történő elszámolás),
- közműfejlesztési hozzájárulások kiutalása,
- elvégzi az önkormányzati beruházások pénzügyi adminisztrációját,
- elkészíti a jogszabályban meghatározott statisztikát, jelentéseket,
- elkészíti az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai előterjesztéseket bizottsági, illetve testületi megtárgyalásra, döntésre,
- ellátja a Polgármesteri Hivatal többi belső szervezeti egységét szakmai és egyéb, az osztály feladatkörével összefüggő információkkal,
- folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságával, valamint szükség szerint az önkormányzat egyéb bizottságaival.

Beruházási és Városüzemeltetési Osztály

A Beruházási Osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
beruházási ügyintéző
beruházó – pályázatíró
beruházó mérnök
műszaki ügyintéző I.–II.
Beruházási Osztály feladatai:
- önkormányzati beruházások gazdasági előkészítése, gazdaságossági számítások elkészítése,
- fejlesztési programok, pályázatok előkészítése,
- ellátja a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat (licitálási eljárás, ingatlanfelmérés), vezeti az ingatlanvagyon-kataszternyilvántartást,
- a település területén saját beruházásban történő közműépítések előkészítése, szerződéskötések lebonyolítása, egyeztetés a közreműködő felekkel, esetenként műszaki ellenőrzés,
- a település területén idegen és saját beruházásban létesülő közművekhez szakhatósági nyilatkozatok és engedélyek beszerzése, közútkezelői hozzájárulások elkészítése tervezési, kivitelezési munkálatokra ajánlatok bekérése, ajánlatok elbírálásának előkészítése, szakbizottsági, illetve testületi előterjesztések készítése,
- szakhatósági egyeztetések és engedélyek megszerzése,
- tervezési- kivitelezési szerződések előkészítése,
- kivitelezési időszakban tervezői, üzemeltetői egyeztetések megszervezése, kivitelezői munkák ütemezése,
- műszaki átadás- átvételi, üzembe helyezési eljárások lebonyolítása, használatbavételi engedély beszerzése,
- munkák szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, mennyiségi és pénzügyi elszámolása.

Hatósági Osztály

A Hatósági Osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Szociális feladatok
Ügyfélszolgálat
Iktatás
anyakönyvvezető
szociálpolitikai ügyintéző I-III.
ügyfélszolgálati ügyintéző
ügyfélszolgálati és szoc. pol. ügyintéző
állattartási-telephely engedélyezési ügyintéző
iktató-irattáros I.
iktató irattáros II.
A Hatósági Osztály általános feladatai:
- jegyzői gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok,
- családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok, védelembe vétel,
- szociális segélyek iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés,
- önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- anyakönyvvezetői feladatok,
- ügyfélszolgálati, tájékoztatási feladatok,
- polgármesteri hivatal ügyiratainak iktatása, irattározás.
Szociális feladatok:
- szociális segélyek döntésre előkészítése,
- lakásfenntartási támogatás előkészítése,
- átmeneti és rendszeres szociális segélyek döntés-előkészítése,
- a közgyógyellátási igazolvány kiadásának és az ápolási díj megállapításának döntés-előkészítésénél a hatósági helyszínelések elvégzése,
- társhatósági megkeresésre helyszínelések elvégzése,
- időskorúak és elmebetegek szociális otthonába való beutalásával kapcsolatos feladatok ellátása,
- egészségügyi gyermekotthonba való beutalással, társadalombiztosítási kártya érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- munkanélküliekkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
- temetési segély, köztemetés ügyeinek intézése,
- az iroda működésével összefüggő testületi határozati javaslatok és rendelet-tervezetek előterjesztése,
- anyakönyvvezetés, házasságkötéssel, polgári temetkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- állampolgársági ügyek intézése
- hagyatéki eljárás lefolytatása,
- gyámügyi ügyintézés, gyámsági, gondnoksági ügyek intézése,
- kiskorúak védelembe vételi eljárása,
- ideiglenes intézeti elhelyezés.
Ügyfélszolgálati feladatok:
- ellátja az általános ügyfélszolgálati jellegű tájékoztatást,
- nyomtatványokkal látja el az ügyfeleket, szükség szerint segítséget ad ezek kitöltéséhez,
- ügyfélfogadási időn kívül hivatalos iratokat vesz át,
- a jogszabályokban meghatározott egyszerű és gyorsan kiadható igazolásokat és hatósági bizonyítványokat 2010. augusztus 13-i állapot
kiadja és nyilvántartja,
- információs anyagokat értékesít, kezel és nyilvántart,
- a talált tárgyakat átveszi és nyilvántartja,
- ellátja a hivatal postázással összefüggő teendőit,
- rögzíti a gyepmesteri és inszeminátori feladatokkal összefüggő bejelentéseket és továbbítja a szakhatóságok felé,
- ellátja a telephely-engedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyeket,
- ellátja a helyi állattartással kapcsolatos ügyintézési feladatokat,
- kezeli a telefonközpontot.
Iktatási feladatok:
Polgármesteri Hivatal iratainak nyilvántartása, iktatókönyv vezetése, irattári anyagok kezelése.

Önkormányzati Koordinációs Osztály

Titkársági- Jogi- Informatikai Osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Titkársági Iroda
Jogi Iroda
Informatikai Iroda
jogi asszisztens
titkársági ügyintéző I.
szervezési ügyintéző
titkársági ügyintéző II.-III.
közművelődési ügyintéző
informatikai irodavezető
informatikai ügyintéző
A Titkársági- Jogi- Informatikai Osztály feladatai:
- a képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői feladatok ellátásával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
- ügyvédek, jogtanácsos munkájának adminisztratív támogatása,
- titkársági feladatok ellátása,
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos szervezési és igazgatási információk biztosítása,
- választási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- az önkormányzat, a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos információk elektronikus továbbítása, nyilvánosságra hozatala, elektronikus információs rendszer működtetése,
- jegyzőkönyvvezetés (képviselő-testület, bizottságok, polgármester, alpolgármester, jegyzői, aljegyzői feladatok ellátása tekintetében),
- előterjesztések készítése, összegyűjtése a képviselő-testületi valamint bizottsági munkák tekintetében,
- meghívók, testületi, bizottsági anyagok összeállítása, képviselőkhöz juttatásának előkészítése, szervezése,
- jegyzőkönyvi kivonatok elkészítése, a hivatal szervezeti egységeinek való megküldése,
- személyügyi feladatok ellátása,
- a közoktatási törvényben meghatározott jegyzői hatósági feladatok ellátása,
- önkormányzati rendezvények szervezése.
Informatikai Iroda
Az Informatikai Iroda szervezeti felépítése:
informatikai irodavezető
informatikai ügyintéző
Informatikai Iroda feladatai:
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésével összefüggő közérdekű adatok elektronikus formában történő nyilvánosságra hozatala,
- önkormányzati honlap folyamatos frissítése,
- a bizottsági és testületi anyagok elektronikus úton történő továbbítása,
- elektronikus ügyintézési rendszer kialakításának elősegítése,
- a polgármesteri hivatal informatikai és számítástechnikai rendszerének, gépparkjának karban tartása, fejlesztése, szoftverek frissítése.

Adóosztály

Az Adóosztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
irodavezető
adóügyi ügyintéző I- V.
Adóosztály feladatai:
- ellátja a törvényekben, jogszabályokban és a helyi önkormányzat által meghatározott adóügyi tevékenységet,
- biztosítja a központi jogszabályok által meghatározott adók nyilvántartását, kivetését, beszedését és behajtását valamint továbbítását az állami költségvetés felé,
Ellátja a központi és a helyi adók tekintetében azok:
- kivetését- beszedését
- esetleges behajtásának foganatosítását,
- nyilvántartását,
- kezelését,
- közbenső intézkedések megtételét,
- egyes méltányossági hatáskörök gyakorlását,
- az adóüggyel összefüggő pénzügyi jellegű feladatok végrehajtását,
- az adók könyvelését,
- fellebbezések, kifogások továbbítását az elbírálásra illetékes felé,
- adó- és értékbizonyítvány kiállítását,
- idegen helyről behajtásra átadott adók, adó jellegű tartozások nyilvántartását, behajtását és utalását,
- társhatóságokkal és egyéb szervekkel kapcsolatot tart, hatósági és társhatósági helyszíneléseket végez,
- elkészíti a jogszabályokban meghatározott statisztikákat, jelentéseket,
- elvégzi az Adóosztályhoz érkező iratok érkeztetését, iktatását, irattározását,
- elkészíti az osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai előterjesztéseket bizottsági, illetve testületi megtárgyalásra, döntésre,
- ellátja a polgármesteri hivatal többi belső szervezeti egységét szakmai és egyéb az osztály feladatkörével összefüggő információkkal,
- folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságával, valamint szükség szerint az önkormányzat egyéb bizottságaival.

Közvetlen jegyzői irányítás, vagy felügyelet alatt álló szervezeti egységek

Aljegyző

A Képviselő-testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki
határozatlan időre a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására (Ötv. 36.§ (1) bek., Ktv. 8.§). Az aljegyző felelősséggel tartozik a jogszabályokban és helyi szabályzatokban meghatározott feladatok ellátásáért, valamint a hivatal más felelős tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletéért.


Ügyvéd (közigazgatási ügyek)

Ellátja a megbízási szerződésben ráruházott feladatokat. Közreműködik a jegyző által hatáskörébe utalt szerződések elkészítésében. Tájékoztatást nyújt a polgármesteri hivatal munkatársainak ügyintézésével, valamint a képviselő-testület munkájával összefüggésben felmerülő jogi kérdésekben.

Jogtanácsos

Ellátja a jegyző által hatáskörébe utalt közigazgatási jogi feladatokat, valamint a polgármesteri hivatal államigazgatási ügyeivel kapcsolatos bírósági szakaszban lévő peres és nem peres ügyeket.


Közvetlen polgármesteri irányítás alatt álló szervezeti egységek

Ügyvéd (polgári ügyek)

Ellátja a megbízási szerződésben ráruházott feladatokat, közreműködik az önkormányzat polgári peres és nem peres ügyeinek intézésében. Közreműködik a polgári jogi szerződések elkészítésében.

Főépítész

Feladatát a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter 9/1998. (IV.3.) KTM rendeletének 5.-6. §-ában 2010. augusztus 13-i állapot
rögzítettek határozzák meg, a működés egyéb feltételeit illetően a hivatkozott rendelet egyéb előírásai az irányadóak. Az önkormányzati főépítész tervezési jogosultsága az összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével egyéb szerződések tekintetében Göd város területére nem terjed ki.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio