Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Bizottságok

Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság (2014 - 2019)

Elnök: Szabó Csaba

Szász-Vadász Endre 
Lőrincz László
Lenkei György

Nem képviselő tagok:
Pappné Pattke Mária
Dr. Megyery Csaba
Albert Pál


Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság feladat-és hatáskörei

1./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzügyi gazdálkodás menetét, ellenőrizheti az egyes intézmények gazdálkodását.

2./ Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását.

3./ Ellenőrizheti a beruházások folyamatát, pénzügyi rendezését.

4./ Ellenőrizheti az önkormányzati vagyon elidegenítésének folyamatát, ennek keretében megvizsgálhatja, ingatlan értékesítése vagy hasznosítása esetén megvizsgálja, hogy megtörténtek-e a szükséges lépések az optimális ár elérése érdekében.

5./Az éves költségvetés előkészítése folyamán véleményezi

- az önkormányzati adókkal és adójellegű bevételekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
- a költségvetési koncepciót,
- a költségvetés tervezetét.

6./ Javaslatot tesz helyi adó bevezetésére és megszüntetésére, valamint helyi adókkal és talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletek megalkotására, módosítására és hatályon kívül helyezésére. 

7./ Az elfogadott költségvetés végrehajtása során 

- véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat és tájékoztatókat,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek, kiadások és a likviditás önkormányzati szintű alakulását,
- szükség szerint javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására,
- megtárgyalja és véleményezi más bizottság vagy képviselő által javasolt, a költségvetést érintő előterjesztéseket,
-véleményezi, illetve javaslatot tehet az Önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezésével kapcsolatban.

8./ Megvitatja a könyvvizsgáló jelentéseit.

9./ Véleményezi az önkormányzati biztos kirendelésére irányuló indítványt.

10./ Javaslatot tesz, véleményezi valamennyi, az önkormányzat által fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendelet tervezetét.

11./ Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester illetményének megállapítására, módosítására, valamint minden év december 15-ig javaslatot tehet a polgármester tárgyévi jutalmazására, annak mértékére.

12./ Véleményezi az éves belső ellenőrzési tervet,  a belső ellenőrzés stratégiai tervét, illetve az éves belső ellenőrzési jelentést.

13./ Véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységét vizsgáló jelentéseket.

14./ Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése és építési beruházás esetén a  nemzeti értékhatár 50%-át meg nem haladó értékű közbeszerzési eljárás tekintetében az Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében átruházott hatáskörben dönt és eljár a polgármester és  a jegyző által aláírt előterjesztés alapján.

15./ Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a nemzeti értékhatár 50%-át meghaladó értékű közbeszerzések tekintetében a pályázat kiírására, a nyertes pályázóra.

16./ Előzetesen véleményezi a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezeteket.

17./ Megtárgyalja és véleményezi a Gödi Rendőrőrs és a Dunakeszi Rendőrkapitány éves írásbeli beszámolóját.

18./ Megtárgyalja és véleményezi a közterület-felügyelet éves beszámolóját.

17./ Amennyiben a képviselő-testület nem ülésezik, vagy működésében akadályozott, a bizottság átruházott hatáskörében eljárva megválasztja a választási szervek közül a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat.

19./ Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését, a vagyonnyilatkozatok átvételéről átvételi elismervényt ad.  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó határidő lejártát követő testületi ülésen a bizottság elnöke tájékoztatást ad azon képviselők listájáról, akik nem tettek eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

20./ A vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a Polgármesteri Hivatalban páncélszekrényben őrzi.

21./ A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságnál bárki kezdeményezheti.

22./A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezdeményezés esetén felhívja az érintett képviselőt, hogy öt napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, amennyiben azt alaposnak találja, javítsa ki a kezdeményezésben kifogásolt adatokat.

23./ Ha a képviselő a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, e tényről tájékoztatja soron következő ülésén a képviselő-testületet és a kezdeményezőt.

24./ Ha a képviselő a felhívásnak nem tesz eleget, a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke köteles elrendelni a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását. Ha a kezdeményezés alaposnak minősül határidő kitűzésével felhívja a képviselőt a hiba kijavítására.

25./ A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt kezdeményezést a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

26./ Az ellenőrzés eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.

27./ Kivizsgálja a polgármester által átadott, a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést.

28./ Kivizsgálja a polgármester összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.

29./ Javaslatot tesz a képviselő-testülethez érkező városnév- és jelképhasználattal kapcsolatban.

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio