Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.04.26 20:38
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Gödi Szivárvány Bölcsőde alumínium kerítés gyártás és beépítés

Gödi Szivárvány Bölcsőde alumínium kerítés gyártás és beépítés

I. 
Ajánlatkérő:   Göd Város Önkormányzata
Székhelye:   2131 Göd Pesti út 81
Képviselője:   Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06-27/530-064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Ujlaki Anikó
Telefon/fax:  06-30/263-6525
E-mail:   ujlakianiko@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

A kivitelezési feladat:
A kerítésfelújítás műszaki tartalmát ajánlatkérő két önálló részre bontotta:
I. ütem: A kerítéslábazat felújítása
II. ütem: Alumínium kerítéselemek és kapuk gyártása és beépítése

A két ütem egyidőben, összehangoltan végezhető. Jelen feladatleírás a II. ütemre vonatkozik.
A feladat leírása:

A 2131 Göd, Komlókert utcai Szivárvány Bölcsőde meglévő fa kerítését Göd Város Önkormányzata alumínium kerítésre szeretné cserélni. A zsalukő lábazat felújítását, műkő fedkővel történő lefedését másik vállalkozó végzi.

A kerítés kialakítása:
Kb. 2,5 méterenként a beton lábazathoz a kerítésrendszerhez tartozó alumínium oszlopok rögzítése. (A fedköveket a kerítésépítés után kívánjuk elhelyezni, az oszlopok helyét kivágva)
• A kerítés teljes hossza: 233 m
• magasság: 120 cm
• pálcák közötti távolság: 7 cm (bölcsődeszabvány)
• Felület, anyag: szinterezett alumínium zártszelvény vagy cső
• Jellegében: antracit szürke szín
Külső kapuk:
• 1 db 430 cm hosszú, 180 cm magas úszókapu elhelyezése (meglévő sínnel és elektronikával)
• 2 db 140*180 és 2 db 140*190 kapu kilinccsel, zárral, gyerekzárral felszerelve, a meglévő kaputelefon és távnyitó rendszer visszaszerelésével


III. A szerződés típusának meghatározása: Adásvételi szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): munkaterület átadása legkorábban 2021. július 12. napján – teljesítés véghatárideje legkésőbb 2021. augusztus 8. napja.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd, Komlókert utcai Szivárvány Bölcsőde

VI. Fizetési feltételek:
a) Az Ajánlatkérő a vételi árat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

b) Ajánlatkérő ajánlattevői igény esetén a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül 50 % mértékű előlegszámla benyújtását teszi lehetővé (ennek szükségét Ajánlattevőknek a felolvasólapon szükséges jelezni Igen/Nem, továbbá annak mértékét szükséges megjelölni). Az 1.sz. előlegszámla mértéke legfeljebb 50 %-a lehet a FELOLVASÓLAPON megjelölt Bruttó ajánlati árhoz képest. Az 50%-ot meghaladó előleg igénylés esetében az ajánlat érvénytelen.

ELŐLEGSZÁMLA: a bruttó ajánlati ár legfeljebb 50 %-a
Kibocsátás esedékessége: a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül

VÉGSZÁMLA: 100 %  (melyből az előlegszámla levonásra kerül)
Mértéke 100%
Kibocsátás esedékessége: a szerződés teljesítését követően

c) Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

d) Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó vételi ár (továbbiakban: vételi ár) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó vételi ár (továbbiakban: vételi ár) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó vételi ár (továbbiakban: vételi ár) 20 %-át, és az Eladó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

e) Meghiúsulási kötbér: Eladó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a nettó vételi ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

f) Jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 6 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).


VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Értékelési résszempontok:
a) Bruttó ajánlati ár -HUF), Súlyszám: 70
b) Minőségi szempont: Többlet jótállás időtartama, Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani. A részletes ártáblázatban szereplő összesen nettó ajánlati ár összeget kell a felolvasólapon feltüntetni.

Többlet jótállás vállalása: a 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás:
A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladóan kell ajánlattevőnek megajánlást tennie; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap.

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételei határidő: 2021. május 5. 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. május 5. nap 11:00  órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélkül

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. május 5. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat, „Gödi Szivárvány Bölcsőde alumínium kerítés gyártás és beépítés” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 60 nap

Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.


XXI.Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
 Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. április 26.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. április 28.


……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Műszaki tartalom
- Aláírási címpéldány/aláírás minta (kötelezően csatolandó)
Látogatottság: 106
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio