Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.04.30 19:31
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön

I. Ajánlatkérő:

Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Jakab Júlia
Telefon/fax:  06-27/530-064
E-mail:   jakabjulia@god.hu
 
 A beszerzés tárgya: Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Göd közigazgatási területén
Ajánlattevő feladata Göd Város közigazgatási területén belül a patkánymentes állapotot fenntartása irtószeres patkányirtási tevékenység folyamatos ellátásával. A patkánymentesség fenntartását oly módon kell biztosítani, hogy a havonkénti patkány-előfordulás gyakorisága a város egyes részeinek objektum-számához viszonyítva ne haladja meg a kétezrelékes határértéket.
Ajánlattevő feladatai:
a) a patkánymentes állapot fenntartása érdekében végzendő feladatok folytatása.
b) a behatolási kapuk és veszélyeztetett objektumok kiemelt kezelése, a behurcolt patkányok elszaporodásának megakadályozása és a mentes állapot folyamatos ellenőrzése, nyilvántartása és dokumentálása mind Ajánlattevő kiemelt feladatát kell, hogy képezzék. A behatolási kapuként nyilvántartott objektumokat és a kijelölt folyó- és patakpartok területét ajánlattevőnek kell meghatározni, folyamatosan aktualizálni. A jelenlegi állapotot tükröző objektumokat és területeket ajánlattevőnek ajánlatában szerepeltetni kell.
c) a fertőzöttségre vonatkozó lakossági vagy egyéb bejelentés esetén az ajánlatban meghatározott határidőn belül (maximum 72 óra) köteles az irtási feladatot megkezdeni.
d) a be nem jelentett patkány-előfordulások felderítése és kezelése érdekében meghatározott rendszerességgel átvizsgálást és szükség szerinti irtószer kihelyezést kell végezni az ajánlatkérő által megjelölt szervezettel közösen megállapított körzetben, illetve helyeken azzal, hogy kiemelten kell kezelni a fokozottan patkányveszélyes objektumokat.
e) a bejelentések során megtalált elhullott állati tetemek begyűjtése, elszállítása és megsemmisítése.

A megelőzés és a fertőzöttség felszámolása során alkalmazott irtószereknek rendelkezniük kell az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével, regisztrációjával.
A szolgáltatás környezetbarát technológiával végzendő.
Egyéb kikötések: A vállalt munkából eredő mindennemű anyagi kárért, valamint a balesetvédelmi előírások betartásáért, a felelősség a vállalkozót terheli. 

III.  A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
 
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):  a teljesítés véghatárideje 2021. május 15. - 2022. május 15.
 
V. A teljesítés helye: Göd Város közterülete

VI. Fizetési feltételek:

A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 4 db számlát nyújthat be, a teljesítés megkezdésétől számítva negyedévente 1 db-ot (vállalkozási díj 25 %-os mértékében) az alábbiak szerint:

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó vállalkozási díj 5%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
 
VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő egészségügyi gázmesteri végzettségű vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és ajánlattevő nem rendelkezik érvényes deratizációs engedéllyel.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább nettó 6 millió forint értékű deratizációs munkára vonatkozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania, igazolnia (dokumentumokkal)!
 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70
2. Az alkalmassági követelményen felül további referencia megléte (az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 évben (36 hónapban) települési vagy kerületi önkormányzat részére végzett referenciával rendelkezik: igen/nem ), Súlyszám: 30
A legalacsonyabb áru ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
2. részszempont esetében pontkiosztás módszere,

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A nettó ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia, így különösen a teljes körű vállalkozói tevékenység, hiány- és hibamentes elvégzésének valamennyi költségét, beleértve. A nettó ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív számokban kell megadni.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Ajánlattevő azt értékeli, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményen felül további referenciával rendelkezik (az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 3 évben (36 hónapban) települési vagy kerületi önkormányzat részére vonatkozó referenciával, ennek meglétét az ajánlatban igazolni szükséges.
Igen: 10 pont
Nem: 0 pont

Amennyiben ajánlattevő
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén a nyertes ajánlat sorsolással kerül kiválasztásra.
 
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
A feladat sürgősségére való tekintettel Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőségét nem biztosítja.
 
X. Ajánlattételi határidő:  2021. május 7. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. május 7. napján 10:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. május 7. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.
 
XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélkül
 
XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül
 
XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem
 
XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem
 
XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
 
XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton
 
XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. május 7. napján 10:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
 
XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
 
XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
 
XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.
 
XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. 04. 30.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.
 
 Dátum: Göd, 2021. április 30.


……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.


 …………………………………….
 pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
- Aláírási címpéldány/aláírás minta benyújtása (kötelezően csatolandó)Látogatottság: 138
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio