Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.06.07 17:19
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Játszótéri eszközök beszerzése

I. Ajánlatkérő:

Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Mucsi László városüzemeltetési ügyintéző
Telefon/fax:  06-27/530-064
E-mail:   mucsilaszlo@god.hu
 
II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata kezelésében lévő játszóterekre, játszótéri eszközök beszerzése és a teljesítés helyére történő szállítása.

Műszaki tartalom
Figyelem! Ajánlatkérő által kiadott „szemléltető” képek csak tájékoztató jellegűek, nem fedik a gyártmányt. A játszóeszközök feleljenek meg MSZ-EN 1176 szabványnak és rendelkezzenek gyártói megfelelőségi nyilatkozattal a 78/2003 GM rendelet szerint.
Ajánlattevő az ajánlata részeként csatoljon olyan részletezettségű műszaki leírást, melyből Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek/szabványnak való megfelelés egyértelműen meg tudja állapítani.
 A játszóeszközök telepítése nem része az Ajánlatnak.
A tartóelemek alapvetően fa szerkezetűek legyenek, de a rögzítési pontok mindenütt fém, korrózió ellen kezelt felülettel rendelkezzenek.
A játszóeszközök telepítésének műszaki leírását a nyertes pályázónak az Ajánlatkérőnek a szállításkor át kell adnia.

-1 db hintaállvány, 2 db hintával, egy laphinta beülővel egy bölcsőhintával.
Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld
Elhelyezési terület maximum 3x8m
Hinta 1 db laphinta és 1 db bölcsőhinta a felfüggesztési csomópontokkal

-1 db un. bástya csúszdával (komplett) és 1 darab műanyag csúszda
Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld, piros vagy sárga színben ill ezek kombinációjában.
Csúszda piros vagy zöld színű
Legnagyobb szabadesés magasság 1,5 m
Elhelyezési terület maximum 9x5m

-1 darab un. görgős járó
Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld, piros vagy sárga színben ill ezek kombinációjában.
Legnagyobb szabadesés magasság 0,3m
Elhelyezési terület maximum 5x6m

-1 darab libikóka
Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld, piros vagy sárga színben ill ezek kombinációjában.
Fogantyúk, korrozióálló anyagból.
Legnagyobb szabadesés magasság 0,95m
Elhelyezési terület maximum 3x6,5m

1 db hintaállvány csúszdával, két hintával az egyik lapos a másik bölcsőhinta beülővel
Tartószerkezet fa vagy fém, kör keresztmetszetű legyen.
Felületkezeléssel, natur, barna, zöld, piros vagy sárga színben ill ezek kombinációjában.
Hinta 1 db laphinta és 1 db bölcsőhinta a felfüggesztési csomópontokkal
A csúszda piros vagy zöld színű
Legnagyobb szabadesés magasság 1,5m
Elhelyezési terület maximum 7x9m


III.  A szerződés típusának meghatározása: Adásvételi szerződés
 
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):  2021. augusztus 15.
 
V. A teljesítés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:

A vételi ár a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés lezárását követően.

Ajánlatkérő a vételi árat, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott száma alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a le nem szállított termékek nettó ellenértékének 5%-a, de legfeljebb a le nem szállított termékek nettó ellenértékének 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a le nem szállított termékek nettó ellenértékének 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a le nem szállított termékek nettó ellenértékének 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
 
VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db  nettó 1 millió forint értékű játszótéri eszközök szállítása tárgya szerinti munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70
2. Többlet jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 12 hónap). Ajánlatkérő a 12 hónapot meghaladó 0 hónap és a 12 hónap közötti megajánlásokat értékeli.), Súlyszám: 15
3. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 15

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani. A részletes ártáblázatban szereplő összesen nettó ajánlati ár összeget kell a felolvasólapon feltüntetni.

2. részszempont: Többlet jótállás időtartama
A 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme


A 3. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 20 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 40 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 60 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 80 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.


A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
 
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőségét biztosítja.
 
X. Ajánlattételi határidő:  2021. június 30. 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. június 30. napján 10:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan is benyújthatóak a mucsilaszlo@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. június 30. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.
 
XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélkül
 
XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül
 
XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem
 
XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem
 
XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
 
XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton
 
XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papír alapon, zárt borítékban (2021. június 30. napján 10:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan is benyújthatóak a mucsilaszlo@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Játszótéri eszközök beszerzése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
 
XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
 
XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
 
XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.
 
XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021.06.07.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.
 
 Dátum: Göd, 2021. június 7.


……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
- Aláírási címpéldány/aláírás minta benyújtása (kötelezően csatolandó)

Műszaki tartalomLátogatottság: 102
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio