Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Pályázatok, támogatások

Keresés:   
Hír
2019.07.16 09:35
Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése
Nyomtatható verzió Szerző:

Közszolgáltatási szerződés keretein belül, közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 2019. november 01-től, 2020. október 31-ig. terjedő időszakban1. A pályázat kiírója

Göd Város Önkormányzata (Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.), továbbiakban Önkormányzat. Önkormányzat a pályázatot a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és más vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései szerint folytatja le.

2. Alkalmassági feltételek

Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek, amennyiben:
• tevékenységi körei között szerepel a 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás,
• rendelkezik érvényes, a székhelye szerinti illetékes közlekedési felügyelet által kiállított autóbuszos személyszállító engedéllyel,
• az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évéből legalább kettő évben nyereségesen működött,
• az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében mindösszesen legalább 30 millió Ft árbevétele volt,
• rendelkezik érvényes autóbuszos személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel, vagy az elmúlt 3 évben rendelkezett ilyen szerződéssel, és az elmúlt 3 év során abból legalább 10 millió Ft árbevétele származott,
• a 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) és (2) bekezdésben részletezetteknek megfelelően ajánlattevő lehet,
• a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 1. b) bekezdés szerint átlátható szervezetnek minősül,
• az ajánlat benyújtásakor az adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettsége nincsen, vagy arra halasztást kapott,
• a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el,
• az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe ütköző - két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást nem tanúsított.

Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről kifejezetten nyilatkoznia kell.
Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázat beadását követően az alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat kérjen be a pályázótól.


3. Az ellátandó tevékenység

Nyertes pályázónak Göd város területén közforgalmú autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást kell ellátnia. Nyertes pályázó főbb feladatai:

• Önkormányzat által átadott menetrend szerinti közlekedés Önkormányzat tulajdonát képező, Önkormányzat által a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény tv. 11. § (13) bekezdése alapján díjmentesen birtokba adott járművekkel,
• forgalomirányító adminisztratív ügyelet biztosítása,
• megfelelően képzett járművezetők alkalmazása, oktatása,
• járművek rendeltetésszerű használata és megóvása,
• járművek karbantartása, szükség szerinti javítása, üzemanyaggal és egyéb üzemeltetési anyagokkal történő ellátása,
• járművön belüli utastájékoztatási feladatok ellátása a rendelkezésre bocsátott eszközökkel,
• jegy- és bérletárusítás, -ellenőrzés a viteldíj rendeletnek megfelelően,
• statisztikai jelentések készítése (utaslétszám, forgalmi kihasználtsági adatok, menetidők, jegy és bérletértékesítés adatai)
• szolgáltatási szabályok betartása,
• elszámolás a szolgáltatás mennyiségi és minőségi mérőszámainak megfelelően.

Nyertes pályázó tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2012. évi XLI. törvény szerint köteles ellátni.

Önkormányzat vállalja, hogy havonta legalább 10.500 km, legfeljebb 12.000 km szolgáltatást rendel meg. Önkormányzat vállalja továbbá, hogy egyidejűleg legfeljebb 2 fő járművezető teljesít szolgálatot. Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a szolgáltatás ellátásához legfeljebb 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott járművezető munkaidő-kerete elegendő.

Nyertes pályázó a szolgáltatás ellátásáért kilométerenkénti önkormányzati támogatásra jogosult. Megrendelő a megrendelt szolgáltatás minőségét élőmunkaerő és informatikai rendszer segítségével ellenőrizni jogosult. Közszolgáltató nem megfelelő teljesítése esetén kötbér fizetésére kötelezett.

Önkormányzat a költségek tervezése érdekében a rendelkezésre bocsátandó autóbuszok műszaki adatait, továbbá részletes műszaki felmérés során készült jegyzőkönyvet bocsát a pályázók rendelkezésére. Önkormányzat ezen felül biztosítja a rendelkezésre bocsátandó autóbuszok megtekintésének lehetőségét, továbbá a pályázó saját költségén történő állapotfelmérésének lehetőségét az ajánlattétel határidejét megelőző időpontban.

Az ellátandó közszolgáltatás minimális követelményeit, a tevékenység végzésének egyéb feltételeit, nyertes pályázó jogosultságait, kötelezettségeit, továbbá a használatába kerülő eszközöket, azok működtetésének és használatának feltételeit a pályázati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

4. A pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentációt Önkormányzat az érdeklődőknek ingyenesen, elektronikusan biztosítja. A dokumentációt a mucsilaszlo@god.hu e-mail-címen kell igényelni, a dokumentáció az igénylésben megjelölt e-mail címre legkésőbb a következő munkanapon megküldésre kerül.

5. Ajánlattételi határidő

Az ajánlattételi határidő: 2019.09.19. 10:00

Az ajánlat tartalmi követelményei

Az ajánlatoknak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
• Felolvasólap, amelyen fel kell tüntetni az ajánlatot tevő cég nevét, szekhelyét, adószámát és cégjegyzékszámát, az esetlegesen bevonni kívánt alvállalkozókat, továbbá az igényelt kilométerenkénti önkormányzati támogatás mértékét.
• Nyilatkozat, amelyben Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik alkalmasságáról, illetve az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről.
• Nyilatkozat referenciáról.
• Nyilatkozat az előző három lezárt üzleti év eredményéről.
• Nyilatkozat a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § 1. b) bekezdés szerinti átláthatóságról.
• Nyilatkozat a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosról.
• Ajánlattevő képviseletére jogosult személy közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának egyszerű másolata – amennyiben a pályázatot megbízott írja alá, a megbízott aláírási címpéldányának egyszerű másolata, valamint a megbízás is csatolandó.
• Nyilatkozat, amelyben Ajánlattevő nyilatkozik a szerződéstervezetben rögzített feltételek elfogadásáról.
• Nyilatkozat, amelyben Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges személyzettel és eszközökkel rendelkezik, vagy legkésőbb az ellátási kötelezettség napján rendelkezni fog.

6. Az ajánlatok megküldése

Az ajánlatokat papír alapon, lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell átadni az Önkormányzat részére. A borítékra rá kell vezetni a pályázó nevét, székhelyét, a pályázat címét: „Közszolgáltatási szerződés keretein belül közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése”, továbbá a „Tilos felbontani 2019.09.19. 10:00 előtt” megjelölést.

7. Kiegészítő tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás az Önkormányzatnál elektronikusan kérhető. A kapcsolattartó: Mucsi László városüzemeltetési ügyintéző (elektronikus levélcím: mucsilaszlo@god.hu, telefonszám: 0627/530-064)

8. Hiánypótlás

Önkormányzat a pályázatok elbírálását követően Ajánlattevőket hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlás keretein belül adott esetben Ajánlattevőknek az alkalmassági feltételeknek való megfelelést kell bizonyítaniuk.

Az ajánlatban vagy a hiánypótlásban egyértelműen, de hibásan rögzített ajánlati paraméter nem javítható, ebben az esetben az ajánlat érvénytelen.9. Az ajánlatok elbírálása

Önkormányzat a legkedvezőbb ár bírálati szempont alapján bírálja el az ajánlatokat. Csak az érvényes ajánlatok kerülnek elbírálásra.

Az eredményhirdetés időpontja: 2019.10.04. 10:00

10. A szerződés megkötése

A szerződés megkötésének és az első havi menetrend átadásának időpontja: 2019.10.08. 10:00

Az eszközök átadás-átvételének időpontja: 2019.10.31. üzemzárás.

A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019.11.01. üzemkezdet.

Közszolgáltatási szerződés
Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése

Amely létrejött egyrészről:

Göd Város Önkormányzata
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Adószám: 15731106-2-13
Telefon: +36 27 530 065
Képviseli: Markó József polgármester

továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév
Cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Személyszállítási engedély száma:
Képviseli:

továbbiakban mint Közszolgáltató, együttesen Fél vagy Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Tartalomjegyzék

1. Előzmények 6
2. Fogalmak 6
3. A szerződés tárgya 7
4. A teljesítés módja és szabályai, mennyiségi és minőségi mutatószámai 7
5. Rendkívüli és különjárati közlekedés 9
6. Járművek és üzemeltetésük 9
7. Megrendelő jogai és kötelezettségei 10
8. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 11
9. Önkormányzati támogatás és megfizetésének módja 12
10. Kötbérek 13
11. Vegyes rendelkezések 13
12. Mellékletek listája 15


1. Előzmények

1.1. Megrendelő Göd város területén menetrend szerinti, közforgalmú autóbusz-közlekedés ellátásának céljából pályázatot írt ki közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyban. Közszolgáltató nyertes pályázat beadásával, és alkalmasságának igazolásával elnyerte a jogot Göd város területén közszolgáltatóként közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére, jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

2. Fogalmak

2.1. Jelen Szerződés vonatkozásában Felek az alábbi fogalmakat az alábbi fogalommeghatározás szerint értelmezik:

• Menetrend: Az autóbuszok által ellátott közszolgáltatási feladatok közlekedési jegyzéke, amely tartalmazza az autóbuszok útvonalát (járat), és a megállóhelyekről történő indulási időpontokat, naptípus szerint külön bontva.
• Közlekedési naptár: a naptári napok bekategorizálása a menetrendi naptípusokba.
• Rendkívüli menetrend: rendkívüli helyzet esetén érvényes, a menetrendtől eltérő, vagy azon felüli közlekedési jegyzék.
• Különjárati közlekedés: menetrenden felüli, nem közszolgáltatásnak minősülő személyszállítási közlekedés.
• Rezsifutás: a járművek olyan közlekedése, amely a menetrend vagy különjárati közlekedés megkezdési helyének, a jármű telephelyének, a tankolás, javítás, karbantartás helyének elérését szolgálja, amely során utasszállítás nem történik.
• Járat: járatszámmal azonosított, minden esetben azonos útvonal, amely két végállomásból, és a közben érintett megállókból áll.
• Menet: egy db, adott járaton, a menetrend szerint előírt időben teljesítendő közlekedés.
• Forda: egy db autóbusz egy napi menetrendje és tervezett rezsifutása.
• Megállóhelyi menetrend: a menetrend adott megállóba kihelyezendő, az adott megállóban felszálló utasok számára releváns kivonata.
• Jármű: Megrendelő tulajdonát képező, a járművezetőn kívül legalább 9 fő szállítására alkalmas autóbusz, amely forgalmi engedélyében a „menetrend szerinti személyszállításra alkalmas”, vagy ezzel egyenértékű bejegyzés található.
• Informatikai rendszer: A Járművekre felszerelt nyomkövető rendszer, amely műholdas rendszerrel  képes a Jármű pozíciójának meghatározására, kapacitív üzemanyagszondás rendszerrel a Járműben található mindenkori üzemanyag-mennyiség meghatározására, továbbá a Jármű és környezetének egyéb paramétereinek mérésére, valamint ezen adatok mobil adatkapcsolattal történő továbbítására és feldolgozására.
• Jelentős késés: a menet a menetrendben rögzített indulási időponthoz képest legalább 5 perccel később történő megkezdése, továbbá bármely megállóba a menetrendben rögzítetthez képest legalább 10 perccel később történő érkezés.
• Korai közlekedés: bármely megálló a menetrendben rögzített időponthoz képest bármennyivel korábbi elhagyása.
• Időkiegyenlítés: a jármű megállóban való tartózkodása az utascsere lezárultát követően, a korai közlekedés elkerülése érdekében.
• Kimaradt megálló: a menetrendben előírt megálló érintésének elmulasztása.
• Kimaradt menet: a menetrendben előírt menet végrehajtásának elmulasztása, vagy olyan módon történő végrehajtása, ahol a megállók legalább 50%-a kimaradt megálló.
• Magatartási kódex: a szolgáltatást ellátó járművezetők számára előírt kötelezettségek, jogosultságok és tilalmak összessége.
• Jegy: mindenki számára megvásárolható, egyszeri utazásra jogosító bizonylat.
• Bérlet: mindenki számára megvásárolható, az érvényességi időszakban korlátlan számú utazásra jogosító bizonylat.
• Kedvezményes bérlet: jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő állampolgárok által igénybe vehető, az érvényességi időszakban korlátlan számú utazásra jogosító bizonylat.
• Üzletpolitikai kedvezmény: Közszolgáltató által saját hatáskörben az utazni kívánók adott csoportja számára nyújtott kedvezmény.
• Igazoló okmányok: a tulajdonosának azonosítására alkalmas, továbbá az igénybe venni kívánt kedvezményre vagy ingyenes utazásra való jogosultság ellenőrzésére alkalmas okmányok összessége.
• Menetdíjbevétel: A jegyek és bérletek értékesítéséből származó bevétel.
• Szociálpolitikai menetdíj-támogatás: a közszolgáltató által a 2012. évi XLI tv. 33. §-ban meghatározott támogatás.
• Rendkívüli esemény: jelentős késés, korai közlekedés, kimaradt megálló, kimaradt menet, közlekedési baleset, utasbaleset, jármű további közlekedését ellehetetlenítő meghibásodás, továbbá bármilyen olyan esemény, ami a szolgáltatás igénybe vételét az utasok számára részben vagy egészben ellehetetleníti.
• Teljesítményjelentés: az elszámolás alapja, adott esetben a járművön működő informatikai rendszer segítségével összeállított táblázat, amely tartalmazza az időszakra vonatkozó megvalósult menetek indulási és érkezési időpontjait, a menetrendi kilométereket, a menetrenden kívüli kilométereket, tankolások időpontját és mennyiségét, továbbá a rendkívüli eseményeket, és azok okát. A mindkét fél által elfogadott teljesítményjelentés teljesítésigazolásként funkcionál.

3. A szerződés tárgya

3.1. Felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató a szerződés időtartama alatt jogosult és köteles a Megrendelő által biztosított Járművek segítségével, Megrendelő által átadott Közlekedési naptár és Menetrend szerint, jelen Szerződésben részletezett szabályoknak megfelelően közforgalmú személyszállítási feladatokat ellátni. Közszolgáltató a feladatok ellátásáért a 9. pontban meghatározott módon önkormányzati támogatásra jogosult.

4. A teljesítés módja és szabályai, mennyiségi és minőségi mutatószámai

4.1. Megrendelő minden hónap 20. napjáig a következő hónapra vonatkozó Menetrendet és Közlekedési naptárt készít, és azt Közszolgáltató részére megküldi. A Menetrend tartalmazza az összes Menet megállókból történő indulási időpontját, az összes Járat útvonalát, továbbá a Fordát a Rezsifutások nélkül.

4.2. Közszolgáltató a Menetrend megküldésétől számított 3 munkanapon belül írásban elfogadja a Menetrendet, vagy észrevételeket tehet, módosítási javaslatokkal élhet. E határidő elmulasztása a Menetrend elfogadásának minősül.

4.3. A Szerződés hatályba lépésének, egyben Közszolgáltató szolgáltatási kötelezettségének kezdő napja: 2019.11.01. üzemkezdet.

4.4. Megrendelő és Közszolgáltató közös megegyezéssel, bármikor módosíthatják a Menetrendet, a módosítást írásban kifejezetten el kell fogadniuk.

4.5. Közszolgáltató az átadott és elfogadott Menetrend szerint a Járművekkel, a 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet és a 195/2016. (VII. 13.) Kormányrendelet alapján készített Üzletszabályzat, jelen Szerződés, a Magatartási kódex, továbbá a Viteldíj rendelet alapján ellátja a mindenki számára elérhető közlekedési közszolgáltatást.
 
4.6. A megállóhelyeket Megrendelő jelöli ki.

4.7. A Menetrendben meghatározott Menetek összességének hossza a havi elszámolás alapja. Megrendelő a Kimaradt menetekért és a Rezsifutásért támogatást nem fizet.

4.8. Közszolgáltató jogosult a Menetrend módosítása nélkül a Forda módosítására, viszont ez esetben az esetlegesen keletkezett többlet Rezsifutások nem képezik az elszámolás alapját.
 
4.9. Közszolgáltató köteles a Megrendelő és a járművezetők számára bármikor telefonon elérhető adminisztratív forgalmi ügyeletet biztosítani. Az adminisztratív forgalmi ügyelet feladata, hogy Rendkívüli esemény bekövetkezésekor azt adminisztrálja, a károkat minimalizálja, gondoskodjon a szolgáltatás mielőbbi helyreállásáról, és Megrendelőt 24 órán belül írásban tájékoztassa. Az adminisztratív forgalmi ügyelet látja el a Megrendelővel történő operatív kapcsolattartás feladatait is.
 
4.10. Megrendelő képviselője az adminisztratív ügyeleten keresztül rendelkezési jogkörrel rendelkezik, elrendelheti a közlekedés azonnali részbeni vagy teljes leállítását, forgalmi terelést. Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat kivizsgálás céljából az adminisztratív forgalmi ügyelethez továbbítja.

4.11. Vállalkozó üzletszabályzatában publikált telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 között az adminisztratív ügyelet segítségével telefonos lakossági bejelentő és információs rendszert üzemeltet. A telefonos bejelentésekről Vállalkozó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával felvételt és jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet minden esetben a bejelentést követő első munkanapon Vállalkozó köteles Megrendelő felé továbbítani.

4.12. Vállalkozó üzletszabályzatában publikált postai és e-mail címén írásos lakossági bejelentő és információs rendszert üzemeltet. Az írásban érkezett bejelentéseket Vállalkozó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával továbbítja Megrendelő felé is.

4.13. Vállalkozó mind a telefonos, mind az írásos bejelentésekre, panaszokra 30 napon belül válaszolni köteles. Megrendelő megkeresése esetén a megküldött választ Megrendelő megismerheti.

4.14. Közszolgáltató a Járművek tartozékaként rendelkezésre bocsátott eszközökkel az utastájékoztatási feladatok ellátására köteles.

4.15. Közszolgáltató minden hónap 5. napjáig Teljesítményjelentést készít az előző hónapban nyújtott szolgáltatásokról, és azt Megrendelő részére megküldi. A Teljesítményjelentés elkészítéséhez Közszolgáltató az Informatikai rendszer adatait alapul veheti. Az Informatikai rendszer adatainak rendelkezésre nem állása esetén a járművezetők által vezetett menetokmányokon rögzített adatok irányadók.
 
4.16. A Teljesítményjelentésen a tárgyhó Rendkívüli eseményeit szerepeltetni kell.

4.17. Megrendelő a megküldéstől számított 3 munkanapon belül ellenőrzi és jóváhagyja a Teljesítményjelentést. Megrendelő a Teljesítményjelentéssel kapcsolatos kifogásait 3 munkanapon belül írásban köteles jelezni, ennek hiányában a Teljesítményjelentés elfogadottnak minősül. A Teljesítményjelentéssel kapcsolatos kifogásokat Felek egyeztetés útján, együttműködve vitatják meg, és az esetleges módosításokat mindketten írásban kifejezetten elfogadják.

5. Rendkívüli és különjárati közlekedés

5.1. Megrendelő jogosult Közszolgáltatótól Rendkívüli menetrend szerinti közlekedést, illetve Különjárati közlekedést megrendelni. Közszolgáltató e megrendelések tekintetében mérlegelheti, hogy a megrendelés teljesítésére rendelkezik-e elégséges kapacitással, és a jelen Szerződésben irányadó szabályok alapján azt elvállalhatja.

5.2. Közszolgáltató dönthet úgy, hogy a Rendkívüli menetrend vagy Különjárati közlekedés teljesítését nem vállalja.

5.3. Közszolgáltató dönthet úgy, hogy a Rendkívüli menetrend vagy Különjárati közlekedés teljesítését vállalja. Ebben az esetben Közszolgáltató külön ajánlatot ad a Rendkívüli menetrend vagy Különjárati közlekedés teljesítésére Megrendelő mérlegelési jogkörében az ajánlatot elfogadhatja vagy elutasíthatja.

5.4. Közszolgáltató minden hónapban a Teljesítményjelentésben külön megjelölve szerepelteti a Rendkívüli menetrend szerinti, illetve a Különjárati közlekedést, illetve azok díját.

6. Járművek és üzemeltetésük

6.1. A szolgáltatás ellátása Megrendelő tulajdonát képező Járművekkel történik. A Járművek M3/I. vagy M3/II. kategóriájú, CE felépítménnyel ellátott, légkondicionált, dízelüzemű autóbuszok, amelyek D kategóriájú vezetői engedéllyel vezethetők, és forgalmi engedélyükben „menetrend szerinti személyszállításra alkalmas”, vagy ezzel egyenértékű bejegyzés található.

6.2. A Járművek átadás-átvételkori állapotát Felek jegyzőkönyvben rögzítik, amely jelen Szerződés mellékletét képezi.

6.3. Közszolgáltató minden, a jegyzőkönyvben nem feltüntetett meghibásodás, sérülés javításáért mindenkor felelős. Közszolgáltató felelős azért, hogy a Járművek műszaki és esztétikai állapota legfeljebb a futásteljesítménnyel és az idő múlásával indokolható mértékben romoljon, és a Járművek elvárható állapotának megőrzéséhez szükséges intézkedéseket megtenni köteles.

6.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Járműveket, azok műszaki és esztétikai állapotát bármikor, Közszolgáltató előzetes értesítésével, a közszolgáltatás akadályozása nélkül, akár harmadik fél bevonásával, ellenőrizze. Közszolgáltató ennek érdekében vállalja, hogy a Járművekhez való hozzáférést Megrendelő vagy megbízottjai számára mindenkor biztosítja.

6.5. Megrendelő a Járműveket kizárólagosan, külön térítés nélkül Közszolgáltató birtokába adja. Közszolgáltató a Járműveket csak és kizárólag jelen Szerződés teljesítésére, illetve azzal összefüggő közlekedésre használhatja fel. A Járművek forgalmi engedélyébe Közszolgáltató üzemben tartóként kerül bejegyzésre, és a Járművek utáni közterhek és kötelező biztosítás Közszolgáltató költsége.

6.6. A Járművek tárolásáról, rendszeres vizsgálatáról, hatósági műszaki vizsgáztatásáról, tervszerű megelőző karbantartásukról, nem tervezett javításáról Közszolgáltató gondoskodik. Közszolgáltató vállalja a Járművek tárolási, vizsgáztatási, karbantartási, javítási költségeit, a javítás helyére való el- és onnan történő visszaszállítását, amelyért Megrendelő külön költségtérítést nem fizet.

6.7. A Járművek forgalomképességet kizáró, vagy forgalom- és üzembiztonságot veszélyeztető mértékű meghibásodásáról, a javítás helyéről, idejéről és módjáról Közszolgáltató Megrendelőt értesíteni köteles. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Járműveken elvégzett javítások, és azokhoz felhasznált anyagok minőségét és megfelelőségét ellenőrizze.

6.8. A Járművek jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges üzemanyagát Közszolgáltató biztosítja. A Járművek egyéb fogyó üzemeltetési anyagait (ideértve, de nem kizárólag: motorolaj, ablakmosó folyadék, gumiabroncs) Közszolgáltató biztosítja.

6.9. Közszolgáltató vállalja a Járművek évszaknak megfelelő külső-belső takarítását, rendszeres, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alapján a járművezetőtől elvárható szintű forgalombiztonsági ellenőrzését, kisebb műszaki meghibásodások elhárítását (ideértve, de nem kizárólag: izzócsere).

6.10. A Jármű forgalomképességet kizáró műszaki meghibásodás esetén Közszolgáltató köteles gondoskodni a Jármű biztonságos félreállításáról és telephelyre juttatásáról, és a szolgáltatás mielőbbi helyreállításáról a telephelyen biztosított tartalék Jármű felhasználásával.
 
6.11. Közszolgáltató idegen hibás baleset esetén a biztosítási ügyintézés során üzemben tartóként eljárhat. Megrendelő a Járművek mielőbbi javításának érdekében minden tekintetben együttműködik Közszolgáltatóval.
 
6.12. Közszolgáltató saját hibás baleset esetén a Járművek épségéért, biztonságos működőképességéért teljes mértékben felelős. Saját hibás baleset esetén a Járművek helyreállítása teljes egészében Közszolgáltató feladata és felelőssége.
 
6.13. Megrendelő anyagi kockázatának csökkentése érdekében Megrendelő 10% önrésznél nem rosszabb feltételű CASCO biztosítást köt a Járművekre.

6.14. Megrendelő a Járműveken Informatikai rendszert üzemeltet, amely a Járművek mindenkori pozícióját és üzemanyagszintjét valós időben és historikusan is követi.

6.15. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Járművekre bármikor, Közszolgáltató előzetes értesítésével egyéb rendszereket (ideértve, de nem kizárólag: biztonsági kamerarendszer, utastájékoztató rendszer, utasszámláló rendszer, automata tűzoldó rendszer, vezetéstámogató rendszerek, stb.) felszereljen. Közszolgáltató vállalja, hogy ilyen rendszerek felszerelése esetén, amennyiben az munkáltatói jogkörbe tartozó kötelezettségeit érinti, e kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja, illetve nyilatkoztatja munkavállalóit, valamint lehetőséget biztosít Megrendelő részére munkavállalóinak oktatására.


7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő köteles a Menetrendet minden hónapban a megjelölt időben megküldeni Közszolgáltató részére.

7.2. Megrendelő vállalja, hogy a Menetrendet és a Fordákat a következők figyelembe vételével állítja össze:
• a Menetrendben megrendel havonta legalább 10.500 km szolgáltatást,
• a Menetrendben havonta legfeljebb 12.000 km szolgáltatást rendel meg,
• egyidőben legfeljebb 2 autóbusz közlekedését rendeli meg,
• szabad- munkaszüneti- és ünnepnapokon egyidőben legfeljebb 1 autóbusz közlekedését rendeli meg,
• a Fordákat úgy állítja össze, hogy azokat a mindenkori munkavégzési jogszabályoknak megfelelően egy járművezető el tudja látni,
• a havi átlagos keringési sebesség – azaz a megtett távolság osztva a Menet vagy Rezsifutás teljesítése közben eltelt órák összességével, ide nem értve a munkaközi szüneteket és várakozási időket – nem csökken 15 km/h érték alá,
• a havi átlagos keringési sebesség nem növekszik 30 km/h érték fölé,

7.3. Megrendelő köteles Közszolgáltatónak megtéríteni a Teljesítményjelentés alapján kalkulált önkormányzati támogatást.

7.4. Megrendelő köteles Közszolgáltatónak megtéríteni Közszolgáltató Megrendelő szerződésszegéséből vagy magatartásából származó közvetlen kárát.

7.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás ellátásához megfelelő számú és műszaki állapotú Járművet biztosítani.

7.6. Megrendelő jogosult Közszolgáltató teljesítését bármikor, az irányadó adatvédelmi jogszabályok betartása mellett, az Informatikai rendszer segítségével, valamint kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai eszközök alkalmazásával ellenőrizni, és nem megfelelő teljesítés esetén jelen Szerződés szerint kötbért kiszabni.

8. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

8.1. Közszolgáltató köteles a megrendelt Menetrend szerinti közlekedésre, továbbá jelen Szerződés rendelkezései alapján közszolgálatás elvégzésére, és a szolgáltatási szabályok, Magatartási kódex betartására.
 
8.2. Közszolgáltató köteles a 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet és a 195/2016. (VII. 13.) Kormányrendelet alapján Üzletszabályzatot készíteni, és azt közzétenni. Közszolgáltató üzletszabályzatát Megrendelő saját honlapján is közzéteszi.
 
8.3. Közszolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt a 2012. évi XLI. törvény 10. §-ban leírtaknak megfelelő, érvényes személyszállítási engedéllyel kell, hogy rendelkezzen. A személyszállítási engedély számát a Járműveken Megrendelővel egyeztetett módon Közszolgáltató saját költségén köteles feltüntetni.

8.4. Közszolgáltató köteles a Járművek műszaki és esztétikai állapotát a járművek futásteljesítményének és az eltelt időnek megfelelően fenntartani. Közszolgáltató köteles a Járművek rendszeres karbantartását, nem tervezett javítását, káresemény következtében keletkezett sérüléseinek javítását megfelelő minőségben elvégezni, és a jármű forgalomra képes állapotáról mindenkor gondoskodni.

8.5. Közszolgáltató köteles a Viteldíj rendelet alapján Jegyek, Bérletek, Kedvezményes bérletek értékesítésére a Viteldíj rendeletben meghatározottak alapján mindenki számára. A Jegyek, Bérletek, Kedvezményes bérletek értékesítéséből származó Menetdíjbevétel közszolgáltatót illeti meg.

8.6. Közszolgáltató ez értékesített Kedvezményes bérletek után járó Szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénybe vételére jogosult.

8.7. Közszolgáltató jogosult az utazási jogosultságot saját hatáskörben a jogszabályok betartásával ellenőrizni, valamint a Viteldíj rendelet alapján pótdíjat kiszabni. Közszolgáltató az utazási jogosultság ellenőrzése céljából jogosult Megrendelő segítségét kérni.

8.8. Közszolgáltató jogosult bizonyos csoportok számára saját hatáskörben a Viteldíj rendeletnél kedvezőbb feltételű Üzletpolitikai kedvezmény nyújtására. Közszolgáltzató az Üzletpolitikai kedvezmény után kompenzációt nem érvényesíthet.

8.9. Közszolgáltató jogosult Menetdíjbevételének növelése érdekében, a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig Megrendelő részére bejelentett módon, Menetrenden felüli Menetek közlekedtetésére, azonban e Menetek után támogatásra nem.

8.10. Közszolgáltató jogosult a Menetrendekkel, Járatokkal kapcsolatos javaslatok megtételére, egyúttal a Menetrendek és Járatok kialakítását, módosítását célzó Megrendelői intézkedések, mérések során elvárható mértékben együttműködni köteles. Közszolgáltató Megrendelő külön ilyen irányú kérése alapján utaslétszámra és forgalmi kihasználtságra vonatkozó statisztikákat készít.

9. Önkormányzati támogatás és megfizetésének módja

9.1. Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásáért kilométerenként … Ft, azaz … forint kilométerenkénti önkormányzati támogatásra jogosult.
 
9.2. A kilométerenkénti önkormányzati támogatás összege az elfogadott Teljesíményjelentés alapján kerül kiszámításra.
 
9.3. Felek az önkormányzati támogatást közös megegyezéssel bármikor csökkenthetik.
 
9.4. A önkormányzati támogatás emelésére leggyakrabban évente, a Szerződés hatályba lépését követő 13. hónapban, legfeljebb a KSH által közzétett legfrissebb, hónap-hónap maginfláció mértékével történhet Közszolgáltató egyoldalú nyilatkozatával. Közszolgáltató az emelésre vonatkozó igényét a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig köteles írásban jelezni. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból hatályát veszti a 13. hónap előtt, emelés a Szerződés teljes időtartama alatt nem lehetséges.
 
9.5. Megrendelő az önkormányzati támogatást utólag, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, az elfogadott Teljesítményjelentés alapján, banki átutalás útján fizeti meg Közszolgáltató részére Közszolgáltató … banknál vezetett, … számlaszámú számlájára.
 
9.6. Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató által elismert nem megfelelő teljesítésből adódó kötbér, és a technikai bizonyítékkal és jegyzőkönyvvel alátámasztott nem megfelelő teljesítésből adódó kötbér összegével támogatás mértéke módosításra kerül.

10. Kötbérek

10.1. Közszolgáltató alkalmanként 1.000,- Ft kötbér megfizetésére kötelezett a következő esetekben, amelyek bizonyíthatók, és bizonyíthatóan Közszolgáltató hibájából következtek be:
• Jelentős késés (megállónként),
• Korai közlekedés (megállónként),
• Kimaradt megálló (megállónként),

10.2. Közszolgáltató alkalmanként 10.000,- Ft kötbér megfizetésére kötelezett a következő esetekben, amelyek bizonyíthatók, és bizonyíthatóan Közszolgáltató hibájából következtek be:
• Kimaradt menet (menetenként),
• Rendkívüli esemény jelentésének elmulasztása (eseményenként),
• Magatartási kódex be nem tartása (alkalmanként, de járművezetőnként naponta legfeljebb egy alkalommal)

10.3. Alapelv, hogy egy esemény miatt csak egy kötbér szabható ki. Valamely kötbérterhes esemény bekövetkezése miatt bekövetkező további kötbérterhes események közül kötbér csak egy alkalommal, a legmagasabb kötbértételű eseményre szabható csak ki.
 
10.4. A kötbér összege havonta nem haladhatja meg a teljes önkormányzati támogatás 30%-át.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Felek a jelen Szerződést a Szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 12 hónap határozott időre kötik, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és mindkét Fél írásos beleegyezésével meghosszabbítható.


11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést – a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén – a másik Félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal indokolással ellátva azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél a jelen Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

11.3. Súlyos szerződésszegés minősített esete Közszolgáltató részéről a jogszabályi feltételek, különösen a 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek be nem tartása, a tevékenységhez szükséges engedélyek meg nem léte, vagy érvényességének lejárta, Megrendelő tulajdonát képező Járművekben okozott és nem rendezett kár, Megrendelő bizonyított megkárosítása üzemanyag és üzemeltetési anyagok eltulajdonításával, továbbá bármely hónapban a havi teljes önkormányzati támogatás 30%-át elérő mértékű kötbéralap. Amennyiben Megrendelő a fenti okokból felmondja a Szerződést, a Közszolgáltató a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.4. Súlyos szerződésszegés minősített esete Megrendelő részéről a önkormányzati támogatás megfizetésével 90 napon túli késedelembe esés, a Menetrend és Közlekedési naptár átadásával súlyos, a szolgáltatást veszélyeztető késedelembe esés, továbbá a Járművek Megrendelőnek felróható okú, a szolgáltatást veszélyeztető mértékű forgalomképtelensége.

11.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 2 (kettő) héten belül Közszolgáltató köteles Megrendelő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott Járműveket, eszközt, dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést az 1. sz. mellékletben megjelölt kapcsolattartási címre megküldeni. Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, az 1. sz. mellékletben megjelölt kapcsolattartási címen e-mailben történő értesítést jelen Szerződés alkalmazásában Felek írásbeli értesítésként fogadják el. Felek rögzítik, hogy a kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges információról haladéktalanul írásban (e-mailben) kötelesek a másik Felet értesíteni.

11.7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés mellékleteinek pontosítása nem minősül a Szerződés módosításának, amennyiben az nem sérti valamely Fél lényeges érdekeit.

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést megszüntető jognyilatkozatok kizárólag papír alapon aláírt és – egyoldalú jognyilatkozat esetén – a másik Fél részére postai úton megküldött formában tekintik érvényesnek.

11.9. Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján helyi önkormányzati közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül.

11.10. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Közszolgáltatónál, a Közszolgáltató nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a jelen Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

11.11. A felek egyike sem vonható felelősségre bármely, jelen megállapodásból fakadó kötelezettség elmulasztásáért, amennyiben a mulasztás Vis maior következtében történik. Vis maioron olyan körülményeket kell érteni, melyek a felek befolyásán kívül esnek, melyekért a felek nem tehetők felelőssé, ideértve, de nem kizárólag: háború, bármilyen háborús aktivitás, blokádok, embargó, import-export tilalom, járványok, földrengések, tűz, árvíz vagy más katasztrófák, állami hivatalok döntései és olyan vészhelyzeti körülmények melyekre a felek nem számítottak a megállapodás megkötésének időpontjában. A munkaerő- és anyaghiány nem tartozik a Vis maior körülmények közé. Az a fél, mely jelen megállapodásból következő kötelezettségét, Vis maior miatt nem képes teljesíteni, a lehető leghamarabb köteles erről a másik felet értesíteni.

11.12. Megrendelő előzetes belegyezése nélkül Közszolgáltató semmilyen, a jelen megállapodás tárgyát képző tevékenységgel semmilyen jogon nem bízhat meg semmilyen jogi formájú entitást. Megrendelő Közszolgáltató előzetes kérelmére jóváhagyhatja bármely jogi entitás alvállalkozási formában történő bevonását a teljesítésbe.

11.13. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről irányadó.

12. Mellékletek listája

1. sz. melléklet: Kapcsolattartók
2. sz. melléklet: Magatartási kódex
3. sz. melléklet: A szolgáltatásba bevont járművek
4. sz. melléklet: Viteldíj rendelet
5. sz. melléklet: Közszolgáltató igazolásai a Járművekre vonatkozó közterhek, valamint a jogszabályokban és a Szerződésben előírt és biztosítások és letétek rendezéséről
6. sz. melléklet: Közszolgáltató személyszállítási engedélye
7. sz. melléklet: Közszolgáltató üzletszabályzata
8. sz. melléklet: A járművek átadás-átvételkori állapotát rögzítő jegyzőkönyv


Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal egyezőt, elolvasás és értelmezés után alulírott helyen és időben aláírták.

Göd, 2019. év ………… . hó ………… . nap ………………………………………………… …………………………………………………
 Markó József …
 polgármester …
 Göd Város Önkormányzata …
 Megrendelő Közszolgáltató


 

1. sz. melléklet
Kapcsolattartók


Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a következő kapcsolattartók útján kommunikálnak:

Megrendelő részéről:
Név
Cím
Telefon
E-mail cím

Közszolgáltató részéről:
Név
Cím
Telefon
E-mail cím


 

2. sz. melléklet
Magatartási kódex


Közszolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásához autóbusz járművezető munkakörben foglalkoztat munkavállalókat. Az autóbusz járművezetőknek a következő kritériumoknak kell megfelelnie:
• érvényes D kategóriás járművezetői engedély
• érvényes Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány
• érvényes PÁV II alkalmassági vizsga
• magyar anyanyelv, vagy felsőfokú magyar nyelvű szóbeli kommunikációs készség.

Az autóbusz járművezető feladatai:
• menetrend szerinti közlekedés az autóbusszal,
• az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) betartása,
• jegy- és bérletértékesítés, ellenőrzés,
• utazási jogosultság ellenőrzése,
• menetrend betartása, szükség szerint Időkiegyenlítés beiktatásával,
• utastájékoztató táblák megfelelő kihelyezése,
• utasok tájékoztatása igény esetén szóban,
• egyéb, munkáltatója által rábízott feladatok (pl.: jármű takarítása) ellátása.

Az autóbusz járművezető köteles:
• a szolgáltatáshoz méltó öltözékben (fehér vagy világos ing, hosszú, sötét vászon- vagy farmernadrág, zárt cipő, időjárástól függően zakó, szövet- vagy bőrkabát), ápoltan megjelenni,
• feladatait maradéktalanul, lelkiismeretesen, körültekintően végezni,
• a szolgáltatás zavartalanságát mindenkor szem előtt tartani,
• udvarias, tiszteletteljes magatartást tanúsítani,
• felvilágosítást kérő utasokat legjobb tudása szerint tájékoztatni,
• konfliktushelyzetben hidegvérét megőrizni, a szolgáltatáshoz méltó módon, méltányosan, de határozottan eljárni,
• közlekedési- vagy utasbaleset, bűncselekmény, garázdaság esetén a menetet azonnal felfüggeszteni, személyi sérülés esetén mentőt hívni és elsősegélyt nyújtani, továbbá hatósági intézkedést kérni,
• a szolgáltatás bármilyen megzavarását azonnal jelenteni a forgalmi ügyeletnek,
• a forgalmi ügyelet rendelkezéseit végrehajtani.

Az autóbusz járművezető jogosult:
• az utazást az Üzletszabályzatban részletezettek alapján megtagadni,
• ittas, bódult, kábítószer hatása alatt álló, botrányosan viselkedő, a jármű és a többi utas tisztaságát és higiéniáját veszélyeztető utasokat kizárni az utazásból, illetve az utazást tőlük megtagadni,
• konfliktushelyzetben a menetet felfüggeszteni és hatósági intézkedést kérni,
• felszólítani az utasokat az autóbusz tisztaságának, épségének, megóvására, a közlekedésbiztonság megőrzésére, és a felszólításnak nem eleget tevő utasokat az utazásból kizárni,
• bármilyen olyan felmerülő körülmény esetén, amely a saját, az utasok, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a menetet felfüggeszteni.

Az autóbusz járművezetőnek tilos:
• a járművön, a megállóban, és a megálló 5 méteres körzetében dohányozni,
• vezetés közben az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályait megszegni,
• alkoholt, drogot, járművezetési képességeket hátrányosan befolyásoló gyógyszereket fogyasztani, illetve ezek hatása alatt járművet vezetni,
• vezetés közben étkezni, vagy olyan magatartást követni, ami a forgalombiztonságot veszélyezteti,
• olyan vezetési stílust alkalmazni, amely utasbalesethez vezethet.
 

3. sz. melléklet
A szolgáltatásba bevont járművek

Gyártmány: MAN
Típus: A66
Forgalmi rendszám: PXZ-851
Alvázszám: WMAA66ZZ0AC015401
Forgalmi engedély száma: JZ11682

Gyártmány: MAN
Típus: A66
Forgalmi rendszám: PXZ-852
Alvázszám: WMAA66ZZXAC014210
Forgalmi engedély száma: JX86717

Gyártmány: MAN
Típus: A66
Forgalmi rendszám: PXZ-853
Alvázszám: WMAA66ZZ89C012547
Forgalmi engedély száma: KA27885Látogatottság: 623
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio